http://pyrosa.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Google +
Facebook
Sdílet

Pyrotechnické výrobky uvedené řádně na trh se smí prodávat osobám, které dosáhly věkové hranice:
od 15 let - zábavní pyrotechnika kategorie 1,
od 18 let - zábavní pyrotechnika kategorie 2,
od 21 let - zábavní pyrotechnika kategorie 3,
od 21 let - ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 a divadelní pyrotechnika kategorie T1.


Navigace: Zábavná pyrotechnika a ohňostroje -> Reklamace

Pyrotechnické výrobky uvedené řádně na trh se smí prodávat osobám, které dosáhly věkové hranice:
od 15 let - zábavní pyrotechnika kategorie 1,
od 18 let - zábavní pyrotechnika kategorie 2,
od 21 let - zábavní pyrotechnika kategorie 3,
od 21 let - ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 a divadelní pyrotechnika kategorie T1.

Reklamace

 

Reklamace - Záruční doba

Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců.
Životnost, některých výrobků může být omezena na 6 měsíců, např. baterie ....
Záruční lhůta je započata dnem převzetí zásilky.
Záruční list je vždy součástí dodávky objednaného zboží. U drobného zboží slouží jako záruční list daňový doklad.

Reklamace - Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu.

Záruka se nevztahuje:

 • na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
 • nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem
 • běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání
 • poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
 • vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
 • vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku, u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Záruka zaniká v případě:

 • že je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
 • že byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
 • neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Společnost se zavazuje v záruční době vyměnit nebo opravit veškeré zboží, které bude splňovat podmínky pro reklamaci podle tohoto odstavce. Záruční doba se při tom prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník věc užívat v důsledku vyřizování reklamace.

Reklamace - Převzetí výrobku kupujícím

 • Zákazník je povinen prohlédnout výrobek bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
 • Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
 • Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Náklady a škodu, které vzniknou dodavateli v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození, nese v plném rozsahu zákazník.
 • Zákazník je povinen před tím, než začne výrobek používat, seznámit se s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen.

Reklamace - Postup při reklamaci

Reklamaci lze uplatnit dle uvážení zákazníka:

 • přímo u dodavatele
 • zasláním na adresu naší společnosti
 • u autorizovaného servisního střediska určeného dodavatelem (seznam servisních středisek je přiložen v dokumentaci výrobku)

Spolu s reklamovaným zbožím je nutné zaslat kopii daňového dokladu (dokladu o koupi), záruční list (byl-li přiložen).
V zájmu zrychlení reklamačního řízení doporučujeme před zasláním reklamovaného zboží oznámit reklamaci telefonicky na čísle 777 913 300                 nebo e-mailem na adresu napergole@email.cz
Zboží zasílané na reklamaci musí být dobře zabalené - za případné poškození při přepravě nebere dodavatel odpovědnost.

Pracovníci reklamačního oddělení posoudí neprodleně povahu závady a informují zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět zákazníkovi.

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi společnost , v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady zákazník. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy zákazník.

Reklamace - Lhůta pro vyřízení reklamace

Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace doručí společnost zákazníkovi bez zbytečných odkladů v co nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží. Obvykle je reklamace vyřízena do pěti dnů, max. zákonná doba je jeden měsíc od obdržení reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za nové, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlovy a vrácení kupní ceny nebo na nový výrobek.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 777 913 300  nebo e-mailem na adresu napergole@email.cz.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “
 

 

 


 

 

 

A | A
Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.